Zahájení realizace pilotů

Zpět na seznam
19.09.2016

Podle inženýrskogeologického průzkumu lokality bude výkop prováděn v soudržných zeminách a stavební jámu lze hloubit se svislými stěnami. Stavba bude zakládána na železobetonových pasech a patkách, které budou doplněny železobetonovými piloty provedenými na úroveň únosného podloží. Spodní stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet se železobetonovou obvodovou stěnou tl. 250 mm a vnitřními železobetonovými stěnami schodišť tl. 200 mmHladina podzemní vody nijak neovlivňuje konstrukci základů.